Škody na hospodárskych zvieratách

Štátna ochrana prírody SR

CELOPLOŠNÉ KVÓTY NEPRINESÚ ŽELANÝ EFEKT ZNÍŽENIA ŠKÔD

  • Na základe prezentovaných výsledkov vedeckých publikácií ako aj grafov ukazujúcich vzťah medzi realizovaným odstrelom a vzniknutými škodami na hospodárskych zvieratách spôsobených vlkom dravým, ŠOP SR na zasadnutí pracovnej skupiny na Ministerstve pôdohospodárstva poukázala na fakt, že celoplošné kvóty neprinesú želaný výsledok zníženia škôd.
  • Vyplýva to z porovnania počtu ulovených vlkov počas obdobia určovania ročných kvót lovu v rokoch 2010 – 2021 a stratách na ovciach a kozách za toto obdobie. V rokoch 2010 – 2013 sa na Slovensku lovilo každoročne vyše 130 vlkov, ale škody na ovciach narastali. V ďalšom období, keď sa postupne lov vlka znižoval, škody od vlka boli vyrovnané, dokonca v rokoch 2018 a 2019 výrazne klesli. Ukázalo sa teda, že lov vlka za uvedené roky nepriniesol požadovaný efekt zníženia škôd na hospodárskych zvieratách. Tento poznatok je v súlade s publikovanými informáciami z Európy aj Severnej Ameriky.Lov vlka a škody
  • Percentuálny podiel strát spôsobených vlkom dravým z celkového počtu hospodárskych zvierat chovaných na Slovensku v danom roku sa dlhodobo pohybuje pod hranicou 1%. Percento strát spôsobených vlkmi

    Tento graf vypovedá o tom, že z celoštátneho hľadiska vlk určite neohrozuje chov oviec, kôz a hovädzieho dobytka. Pravdou však ostáva, že lokálne, u niektorých farmárov, môže vlk narobiť vysoké škody a ohroziť chov hospodárskych zvierat. Z tohto dôvodu je v takýchto oblastiach potrebné zabezpečiť efektívnu ochranu stád správne inštalovanými elektrickými ohradníkmi alebo voľne pustenými pastierskymi strážnymi psami.
  • Zároveň poukazujeme na fakt, že v posledných troch rokoch výšku celoslovenských strát na ovciach navýšili až o 31% dve farmy na Slovensku, ktoré pasú ovce v jednej lokalite a odmietajú účinné preventívne opatrenia. K útokom na hospodárske zvieratá a k spôsobeným škodám môžeme uviesť, že v roku 2022 škody spôsobené vlkom dravým, ktoré boli zároveň vyplatené okresnými úradmi, predstavovali viac ako 446 tis. eur.
  • Pri určovaní ročnej kvóty lovu vlka a jej situovanie do oblastí, kde sa pred rokom vyskytli škody, sme predpokladali, že akýkoľvek lov pomôže znižovaniu strát na hospodárskych zvieratách, najmä na ovciach. Skúsenosti zo Slovenska, ako aj z iných oblastí Európy alebo Severnej Ameriky, však poukazujú na to, že nemáme vedecky overené dôkazy o vplyve lovu vlka na znižovanie strát. Neexistuje preto jednoduchá závislosť povoleného odstrelu so znižovaním výšky škôd.
  • Z tohto dôvodu považujme za dôležitejšie zabezpečiť podporu pre chovateľov hospodárskych zvierat zo zdrojov Európskej únie, ktoré pre tento účel využíva väčšina štátov Európy s výskytom vlka. ŠOP SR preto aktuálne hľadá možnosti zabezpečenia dotácií a získanie financií pre chovateľov s cieľom podporiť ochranu stád v lokalitách s výskytom veľkých šeliem prostredníctvom efektívnych preventívnych opatrení.
  • Efektívne preventívne opatrenia sa týkajú najmä počtu pastierskych strážnych psov, ktoré musia byť prítomné pri stáde, ako aj parametrov oplotenia alebo elektrického ohradníka, za ktorým budú zvieratá umiestnené.
  • Európska únia, tak ako v prípade medveďa hnedého, trvá na identifikovateľnom systéme odstraňovania problémových jedincov aj v prípade vlka dravého. Celoplošné kvóty určené na základe okresov alebo iných oblastí ignorujú identifikáciu problémových jedincov a svoriek, a preto je riešením postupovať lokálne a adresne v oblastiach so zaznamenanými škodami.