Útoky na ľudí

Neregistrujeme žiadne relevantné a zdokumentované útoky na ľudí.